KMP - obvezni - Michel Foucault – skeptični uvod http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=4478 RSS feed for public list KMP - obvezni - Michel Foucault – skeptični uvod "Il faut défendre la société" : by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=359152 Aesthetics, method and epistemology / by Foucault, Michel, http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=361801 Dits et écrit, 1954-1988 : by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=191879 Dits et écrits, 1954-1988 : by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=191880 Du gouvernement des vivants : by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=380724 Foucault / by Deleuze, Gilles http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=194271 Glavni radovi Marxa i Engelsa / by Marx, Karl http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158144 Kapital : by Marx, Karl http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=103205 La dernière leçon de Michel Foucault : by Lagasnerie, Geoffroy de http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=360844 Les mots et les choses : by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=161007 Michel Foucault : by Dreyfus, Hubert L. http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151221 Michel Foucault / by Eribon, Dedier http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150381 Nadzor i kazna : by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63155 Naissance de la biopolitique : by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=359154 Nemačka ideologija : by Marx, Karl http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157148 On the government of the living : by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=380727 Rađanje klinike : by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249026 Remarks on Marx : by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=361806 Riječi i stvari : by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10964 Rođenje biopolitike : by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=359162 Sécurité, territoire, population : by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=359157 Security, territory, population : by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=245852 The birth of the clinic : by Foucault, Michel, http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=377098 Znanje i moć / by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104093